Anna Mykoniati - Fake Antiquities

Steven Avery

Administrator
Anna Mykoniath
Anna Mykoniati

1686182136805.png

Πλαστές Αρχαιότητες
Fake Antiquities


ΜΕΡΟΣ Β.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
10. Κείμενα 72
11. Γλυπτά 95

Simonides
p. 72-94
p. 153
p. 177-178
p. 181-182 PICS


He was writing them on blank leaves he removed from parchments or paper codices or and on modern papers that made them look old.

Τα έγραφε
πάνω σε κενά φύλλα που αφαιρούσε από περγαμηνούς ή χάρτινους κώδικες ή
και σε σύγχρονα χαρτιά που τα έκανε να μοιάζουν παλιά.
 
Last edited:

Steven Avery

Administrator
ΠΛΑΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Μια άλλη όψη στην πρόσληψη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο νέο ελληνικό κράτος

FAKE ANTIQUITIES
Another aspect of the reception of cultural heritage in the new Greek state10. Κείμενα
Η περίπτωση Κωνσταντίνου Σιμωνίδη
p. 72
10. Texts The case of Konstantinos Simonides

10. Κείμενα
Η περίπτωση Κωνσταντίνου Σιμωνίδη
Ο ανώνυμος λοιπόν πατήρ της ηρωίδος
μου ήτο Αγγλος μοναχός, εκ τίνος
δε επαρχίας δεν ηδυνήθην να μάθω,
μη ουσης ακόμα δχηρημένης της
Βρεττανΐας εις κομητάτα προς ευκολίαν
των εισπρακτόρων. Κατήγετο δε εκ των
Ελλήνων εκείνων αποστόλων, οίτινες
εφύτευσαν τον πρώτον σταυρόν εις
την χλοερήν Ιρλανδίαν, και υπήρξε
μαθητής του Εριγενοϋς Σκώτου, όστις
πρώτος εφευρεν τον τρόπον του
κατασκευάζειν αρχαία χειρόγραφα,
 

Steven Avery

Administrator
p. 153
Simonides and Christodoulos (minor)
1686182832968.png


Ο Κωνσταντίνος Χριστόδουλος ή Χριστοδούλου υπήρξε στις αρχές του
20ού ακόνα ό,τι ο Becker και ο Caprara στις αρχές του 19ου αιώνα: ο μεγαλύ-
τερος κιβδηλοποιός. Από την άλλη μαζί με τον Κωνσταντίνο Σιμωνίδη ήταν οι
δύο πιο διάσημοι επώνυμοιΈλληνες πλαστογράφοι. Απασχόλησαν τον κόσμο
των Μουσείων και των συλλογών, κρατικών και ιδιωτικών, σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Με χρονική απόσταση μισού και πλέον αιώνα ήταν και οι δύο άτομα με
μεγάλες ικανότητες. Τη δημιουργική φαντασία τους όμως και το αναμφισβή-
τητο ταλέντο τους διεμβόλιοαν οι ατυχείς επιλογές τους, που βρέθηκαν σε αντί-
θεση με τους κανόνες της οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής τάξης. Το απο-
τέλεσμα ήταν να μην ασχοληθεί σχεδόν καθόλου η επιστημονική έρευνα μαζί
τους. Με τον Σιμωνίδη ελάχιστα, τον Χριστοδούλου όμως παρόλο που φαίνε-
ται ότι εξακολουθούσε να ζει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1950-60 τον αγνόη-
σε τελείως μέχρι σήμερα. Τα γραπτά του Σβορώνου έχουν να κάνουν αποκλει-
στικά με τα κίβδηλα νομίσματα που έθεσε σε κυκλοφορία. Ο Χριστοδούλου ως
άνθρωπος, επαγγελματίας και τεχνίτης παραμένει ουσιαστικά άγνωστος. Λεί-
πουν στοιχεία για τη ζωή και τις δρασιηριότητές του. ΙΙρέπει, ωστόσο, να τονί-
σουμε και τη διαφορά μεταξύ Σιμωνίδη και Χριστόδουλου. Ο πρώτος δημιούρ-
γησε μόνος το μύθο του, διέτρεξε την Ευρώπη από άκρη σε άκρη, πρόβαλε και
υπερασπίστηκε το έργο του με τρόπο μυθιστορηματικό. Ο δεύτερος δεν έφυγε
ποτέ από τα στενά όρια στο Μοναστηράκι της Λθήνας.406Έγινε διάσημος μόνο
χάριν στους καταλόγους του Σβορώνου. Τα κάλπικα νομίσματά του διακινήθη-
καν από τους παλαιοπώλες της οδού ΙΙανδρόσου, και πουλήθηκαν άλλοτε ως
αρχαία και άλλοτε ως αντίγραφα, άγνωστο όμως σε τι ποσοστά και σε τι αριθ-
μούς, αφού οι μήτρες του Χριστόδουλου φαίνεται ότι και μετά το θάνατό του,
εξακολούθησαν να «παράγουν» στα χέρια κιβδηλοποιών και παλαιοπωλών που
τις «κληρονόμησαν».
 

Steven Avery

Administrator
p. 177-178
1686183149516.png


1686183172383.png

1686183200032.png


====================

Ο κύλινδρος αιτίάς που περιλαμβάνει αποσπάσματα μιας περιγραφής
της Ισπανίας του γεωγράφου Αρτεμίδωρου του Κφέσιου4*1 αλλά και σχέδια που
απεικονίζουν κεφάλια, χέρια, διάφορα τέρατα και ένα χάρτη, έφερε στο προ-
σκήνιο για μια ακόμη φορά το όνομα του Κωνσταντίνου Σιμωνίδη. Το φιλολο-
γικά σκάνδαλο που προκλήθηκε είναι όμοιο σε ένταση και έξαψη με το αντί-
στοιχο που συνέβη με την περίπτωσή του πριν απο 150 χρόνια. Ο πάπυρος με
σκοτεινή προέλευση -λέγεται ότι τον 19ο αιώνα ανήκε σε ένα πασά του Asyut
(αρχαία Λυκόπολις) της Λιγύπτου- εμφανίστηκε στην Ιταλία μαζί με άλλες αρ-
χαιότητες. Συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε και το 2006 εκτέθηκε στο Τορίνο,
οπότε και εξέπληξε τους πάντες με τα σχέδια που περιελάμβανε αλλά και με τα
πρωτόγνωρα ελληνικά για κείμενο του 1ου π.Χ. αιώνα. Ενώ λοιπόν εργάζονταν
πολλοί για την επιστημονική έκδοσή του4”, ξέσπασε οξεία διαμάχη μεταξύ κο-
ρυφαίων παπυρολόγων και κλασικών φιλολόγων για τη γνησιότητά του με τη
συζήτηση για τον ρόλο του Σιμωνίδη να κυριαρχεί.485

Η παρουσία της πλαστογραφικής δραστηριότητας του Σιμωνίδη και της
πολυεπίπεδης λογοκλοπής στην οποία επιδόθηκε, αποτελούν κορυφαία εκδή-
λωση του είδους στο παγκόσμιο περιβάλλον. Πρόκειται για μια περίπτωση που
πέρα από τα ερεβώδη προσωπικά κίνητρα, επενδύθηκε από τον ίδιο τον δράστη
με ιδεολογικό, εθνικιστικό αλλά και πολιτικό μανδύα. 11 επιθυμία του να απο-
δείξει την ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού αλλά και των Ελλήνων λο-
γίων έναντι των δυτικών, τον οδήγησε στα περίεργα «κείμενά» του, τα οποία
με την υπόθεση του Παπύρου του Αρτεμίδωρου εξακολουθούν να ταλαιπωρούν
τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα μέχρι σήμερα.
 
Last edited:

Steven Avery

Administrator
p. 181
1686183290014.png


1. Πλαστό χρυοόβουλο του Θεοδοσίου
του Μικρού, φιλοτεχνημένο από τον
Σιμωνίδη. Δημοσιεύεται στη Σνμαΐδα.

1. Fake chrysobulus of Theodosius of Mikros, crafted by Simonides. It is published in Snmaida. (Symais?)
 
Top